Nhà 4x23

Diện tích khuôn viên: 82m2
Năm hoàn thành: 2006