Nail - Spa

Địa điểm: California - Usa
Diện tích khuôn viên: 280m2
Diện tích xây dựng: 280m2
Năm hoàn thành: 2017