2TKS

Địa điểm: HCM
Diện tích khuôn viên: 200m2
Diện tích xây dựng: 1989m2