Private island

Diện tích khuôn viên: 247ha
Năm hoàn thành: 2018