Chung cư,TM Thanh việt

Địa điểm: P.Bình khánh,An Phú