Văn Phòng VMS

Địa điểm: 6a. Hòa bình-cần thơ
Năm hoàn thành: 2008