T HOUSE

Địa điểm: DONG NAI
Diện tích khuôn viên: 240m2
Diện tích xây dựng: 860m2
Năm hoàn thành: 2017