Ba Huan Building

Địa điểm: 22 Nguyễn Đình Chi, Q6, TPHCM
Diện tích khuôn viên: 210m2
Diện tích xây dựng: 915m2
Năm hoàn thành: 2018